AV

Online Shop oumy,be – Algemene Verkoopsvoorwaarden (AV) met inbegrip van de Informatie gericht aan de Consument

§ 1
WERKINGSSFEER EN PARTIJEN BIJ DE OVEREENKOMST

 1. De huidige Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) hebben betrekking op alle overeenkomsten gesloten tussen u, als klant, en ons, als beheerder van de online winkel OUMY. Door het plaatsen van een bestelling in onze online winkel, gaat u akkoord met de versie van onze AV die van kracht is op het moment van het plaatsen van uw bestelling.
 2. Online winkel en uw aanbestedende partij zijn:
  Thierno Sy

  Ingeschreven in het Handelsregister van Brussel (BTW BE 0635741463), vertegenwoordigd door de bestuurder Thierno Sy

  BTW-nummer : BE 0635741463
  E-Mail: thiernosy@webuy.be
  Telefoon. : 0032 2 2653866
 3. Ons aanbod in de online winkel is gericht tot alle natuurlijke en rechtspersonen die in de Europese Unie wonen en/of een leveringsadres in de gemeenschappelijke markt hebben,
 4. Een consument wordt gedefinieerd als iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit buiten of binnen het hoofdkader van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2
SLUITING VAN DE OVEREENKOMST

De presentatie van onze producten in de online winkel vormt geen bindend aanbod tot verkoop. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een bestelling te plaatsen door op de knop “nu kopen” te klikken nadat hij alle verplichte velden heeft ingevuld.
In het geval dat wij uitzonderlijk niet in staat zijn uw bestelling uit te voeren wegens onbeschikbaarheid van de bestelde producten of indien de overeenkomst om andere redenen niet tot stand komt, zullen wij uiteraard de reeds betaalde sommen terugbetalen.
De bestelling wordt in het Frans geplaatst. De tekst van het contract wordt niet opgeslagen in onze interne systemen. Raadpleeg de rubriek “FAQ” van onze online winkel voor meer informatie over de verschillende stappen van het plaatsen van een bestelling.

§ 3
PRIJZEN EN EXTRA KOSTEN

De prijzen in onze online winkel zijn inclusief BTW en alle andere prijscomponenten. Alle prijzen zijn weergegeven in euro en zijn onderhevig aan extra verzendkosten.
Wij leveren uitsluitend aan adressen in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk.
De levering is gratis in België en Frankrijk,

Een forfaitair tarief van 10€ zal worden toegepast voor levering in andere landen,

In geval van herroeping betalen wij de kosten die rechtstreeks verband houden met de terugzending, op voorwaarde dat de terugzending vanuit België gebeurt. In alle andere gevallen, in het bijzonder in geval van terugzending vanuit het buitenland, zijn de kosten van de terugzending voor uw rekening.

§ 4
BETALING EN EIGENDOMSVOORBEHOUD

U kunt uw bestelling betalen via bankoverschrijving (Bancontact), kredietkaart (VISA of Mastercard) of elektronische betaaldienst (PayPal).

Overschrijving en betaling met kredietkaart
Indien u als betalingswijze de overschrijving heeft gekozen, ontvangt u van ons een bevestigingsmail met het bedrag van de bestelling en onze bankgegevens. Het bedrag van de bestelling is onmiddellijk opeisbaar en moet binnen 5 dagen na de bestelling op onze rekening staan. De bestelling wordt 1 week voor u gereserveerd. Indien u gekozen heeft voor betaling per creditcard, wordt het bedrag automatisch afgeschreven.
In geval van laattijdige betaling, zal de verkoop geannuleerd worden na een betalingsachterstand van 1 week.
Onze leveringstermijn bedraagt ongeveer 2-3 werkdagen voor België en 4-10 dagen voor de rest.

§ 5
VERZENDING EN RISICO-OVERDRACHT

 1. De verzending van de goederen gebeurt via ons centraal magazijn/logistiek centrum in België.
 1. Goederen worden uiterlijk 24 uur na ontvangst van de volledige betaling verzonden,

§ 6
RECHT OP TERUGGAVE

De consument die een overeenkomst op afstand heeft gesloten, beschikt over een wettelijk herroepingsrecht dat door de volgende bepalingen wordt geregeld :

U kunt gebruik maken van uw recht om uw bestellingen binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. U kunt de overeenkomst ontbinden door de goederen binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst aan ons te retourneren op het hieronder vermelde adres.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons daarvan op de hoogte brengen op het volgende adres:

Oumy,be

56 Overijsesteenweg

1560 Hoeilaart

Belgique

E-mail : thiernosy@webuy.be
Telefoon: 0032 2 2653866

van uw besluit om dit contract te herroepen, door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail).

Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u ons uw mededeling betreffende de uitoefening van uw herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn toezendt.

Gevolgen van de terugtrekking

Indien u de overeenkomst herroept, zijn wij verplicht alle van u ontvangen betalingen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten in verband met de keuze van een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaard wijze van levering), aan u terug te betalen binnen maximaal veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van uw wens de overeenkomst te herroepen. Indien u bij een bestelling van meerdere goederen slechts voor een deel van de bestelde goederen gebruik maakt van uw wettelijke herroepingsrecht, dient u de verzendkosten te dragen in de mate waarin deze van toepassing zouden zijn geweest indien u alleen de goederen had besteld die u behoudt. Terugbetalingen vinden plaats via hetzelfde betaalmiddel als voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen; voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij hebben het recht de terugbetaling uit te stellen totdat de goederen aan ons zijn geretourneerd of totdat u ons een bewijs van retournering van de goederen hebt verstrekt, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen binnen een maximum van veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte stelt van uw wens om de overeenkomst te herroepen, terugsturen naar

Oumy,be

56 Overijsesteenweg

1560 Hoeilaart

Belgique

zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet langer dan 14 dagen vanaf de datum waarop wij van uw wens tot herroeping op de hoogte werden gesteld. De herroepingstermijn blijft gehandhaafd als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen aan ons terugzendt.

In geval van herroeping betalen wij de kosten die rechtstreeks verband houden met de terugzending, op voorwaarde dat de terugzending vanuit België gebeurt. In alle andere gevallen, in het bijzonder in geval van terugzending vanuit het buitenland, zijn de kosten van de terugzending voor uw rekening.

U bent als enige verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen ten gevolge van een andere behandeling dan die welke noodzakelijk was om de aard, de bijzonderheden en de werking van de goederen te controleren.

Contract Indien de door u bij ons bestelde artikelen binnen de annuleringstermijn aan ons worden geretourneerd samen met het aan de artikelen bevestigde retourlabel, beschouwen wij deze retournering als een positieve verklaring van uw beslissing om uw contract te annuleren in overeenstemming met de bovengenoemde annuleringsinstructies, zelfs bij afwezigheid van een schriftelijke verklaring, indien de producten overeenkomen met de bestelde producten.

 1. Overeenkomst tot dekking van de kosten Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht en het retourlabel gebruikt door het op de artikelen aan te brengen, nemen wij de kosten op ons die in het algemeen verband houden met de terugzending van de bestelde artikelen.

4 Raadpleeg de rubriek “FAQ” op de informatiepagina’s van onze webwinkel voor meer praktische informatie over het organiseren van de terugzending van artikelen en het vermijden van de betaling van een vergoeding voor waardeverlies na een terugzending na gebruik van de artikelen.

§ 7
RECHTEN VAN KLANTEN IN GEVAL VAN GEBREKEN

 1. Uw rechten in geval van wezenlijke en wettelijke gebreken worden geregeld door de wettelijke bepalingen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor meningen van derden, met name van klanten in het kader van door onze webwinkel gepubliceerde klantenbeoordelingen.Uw herroepingsrecht (zie artikel 6) en de rechten die voortvloeien uit schriftelijke garanties die aan de producten zijn verbonden of afzonderlijk worden gegeven, blijven in elk geval onverlet.

§ 8
GEGEVENSBESCHERMING

Onze contractuele relatie wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, met dien verstande dat de rechtskeuze niet van toepassing is voor zover u zich heeft onttrokken aan de bescherming van de bepalingen van het contract waarvan niet kan worden afgeweken onder het recht van de staat waar u woonachtig bent. Het Forum zal worden beheerst door de toepasselijke wettelijke bepalingen.

§ 9
AANKOOPBON

Inwisseling van promotionele waardebonnen

Promotionele waardebonnen (waardebonnen die niet kunnen worden gekocht, maar worden uitgedeeld in het kader van een reclamecampagne met een beperkte geldigheidsduur) zijn alleen geldig in de aangegeven webwinkel, gedurende de aangegeven periode, en kunnen slechts eenmaal worden ingewisseld als onderdeel van een bestelling.

Om er gebruik van te maken, moet de waarde van de bestelling minstens gelijk zijn aan het bedrag vermeld op de promotiebon. Voucher niet cumuleerbaar met andere vouchers of andere promotionele aanbiedingen.

Elke geldelijke vergoeding of terugbetaling is uitgesloten, voor zover geen diensten werden geleverd. Elke overdracht aan derden en elke publicatie is verboden.

Indien u een kortingscode gebruikt bij een aankoop, behouden wij ons het recht voor u de oorspronkelijke waarde van de goederen die u houdt in rekening te brengen indien, als gevolg van een herroeping, de totale waarde van de bestelling lager is dan de waarde van de bon.


Statut : Hoeilaart 13 mars 2020

Share